Strona Gospodarstwa na www.lasykatowice.com.pl Strona powitalna

Historia Gospodarstwa Rybackiego w Krogulnej.


Jak było dawniej ...

Krogulna położona jest w gminie Pokój. Nazwa miejscowości wywodzi się od niegdyś pospolitych w tej okolicy ptaków - krogulców. Pierwsza wzmianka o Krogulnej pochodzi z dokumentu z 1309 roku.

W XVI wieku w  Krogulnej znajdowała się kopalnia rudy i piec do wypalania rudy. Ślady tej działalności można zaobserwować jeszcze dziś wydobywając z dna cieków wodnych i stawów przetopione kawałki rudy żelaza. Historia powstania stawów hodowlanych będących obecnie w administracji Gospodarstwa Krogulna sięga drugiej połowy XVIII wieku.
Mapa okolic Krogulnej z 1747r
Z powodu rozległych bagien oraz moczarów trudnych do przebycia książe Karol Chrystian Erdmann von Württemberg (1716 - 1792) podjął prace osuszenia terenu i założenia hodowli karpi w okolicach Pokoju. Większość stawów powstała w okresie wojny siedmioletniej, gdy panowała wielka bieda i książę zlecił kopanie stawów, aby dać ludziom możliwości zarobku.

W dniu 30.IX.1958 roku , decyzją Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego powołano Gospodarstwo Rybackie Krogulna jako nowy Zakład Lasów Państwowych.

... a jak jest obecnie.

Obecnie Gospodarstwo znajduje się w strukturze organizacyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Prowadzi działalność na obszarze 667 hektarów stawów, położonych w południowo-zachodniej części województwa opolskiego. Zgrupowane w ośmiu obiektach rybackich stawy, to 55 zbiorników śródleśnych zasilanych wodami głównie ze zlewni rzeki Stobrawa. Podstawowa działalność Gospodarstwa to hodowla ryb słodkowodnych, głównie karpia. Jednak równie ważne są działania na rzecz ochrony przyrody oraz utrzymania w należytym stanie obiektów stawowych jako zbiorników retencji wodnej. Tak utrzymane stawy stanowią ważny element ekosystemów leśnych.